1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi 2 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı (üretim ve montaj hatalarından ve/veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) firmamızın garanti kapsamı içindedir.
 3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızalı ürünün Mos Mobil Oto Servis A.Ş.’ye ulaşmasıyla başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks,e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen onarım Mos Mobil Oto Servis A.Ş.’nin yetkili teknikerleri tarafından yapılacaktır. Malın;
  • Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği veya firmamız yetkililerinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi halinde, ücretsiz olarak değiştirme veya bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi işlemi yapılacaktır.
  Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
 5. Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar;
  • Malın kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda
  • Malın ve muhteviyatındaki aksamın seri numaraları veya garanti etiketlerinin tahrip edilmiş/yırtılmış olması durumunda
  • Malın Mos Mobil Oto Servis A.Ş. servis elemanları dışında daha önceden açıldığının/ onarım yapıldığının belirlenmesi durumunda
  • Malın ve muhteviyatındaki aksamın dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu içerisinde kırılması veya çizilmesi durumunda
  • Firmamız dışında bir yerden satın alınmış ve ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda
  • Cihazın tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma (çarpma, düşürme, darbe), yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ve kötü kullanım, cihaz için kullanım kılavuzunda belirtilen çevre özelliklerine aykırı kullanımlar; hava tesisatının yetersizliği, malın aşırı nemli, tozlu veya sıcak ortamlarda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamlarda kullanılması, kaza, darbe, elektrik (voltaj değişiklikleri), doğal afetlerden kaynaklanan arızalar durumunda
  • Arıza veya hasar, Mos Mobil Oto Servis A.Ş.’nin sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında oluşmuşsa
  • Arızalı parça değişiminin Mos Mobil Oto Servis A.Ş. haricinde ve/veya garantisi olmayan parçalar ile yapılması durumunda
 6. Cihazla beraber verilen sarf malzemeleri (çanta, CD, kablo vs.) garanti kapsamı dışındadır.
 7. Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı Mos Mobil Oto Servis A.Ş. yetkili servisinin düzenleyeceği raporla belirlenir
 8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.